Dialysis in Finnish – English-Finnish Dictionary

Dialysis in Finnish - English-Finnish Dictionary
March 1, 2021 0 Comments

en Following subcutaneous administration to CKD sufferers on dialysis, the utmost serum concentrations of methoxy polyethylene glycol-epoetin beta have been noticed # hours (median worth) after administration

fi Kroonista munuaistautia sairastaville dialyysipotilaille annetun ihonalaisen annoksen jälkeen metoksipolyetyleeniglykoliepoetiini beetan maksimipitoisuus seerumissa saavutettiin # tunnin (mediaani) kuluttua annostelusta

en Absolutely the bioavailability of methoxy polyethylene glycol-epoetin beta after subcutaneous administration was # % and the noticed terminal elimination half-life was # hours in CKD sufferers on dialysis

fi Kroonista munuaistautia sairastavilla dialyysipotilailla metoksipolyetyleeniglykoliepoetiini beetan absoluuttinen hyötyosuus oli # % ja havaintoihin perustuva eliminoitumisen terminaalinen puoliintumisaika # tuntia

en Renal dialysis tools

fi Munuaisdialyysilaitteet

en The fractional elimination of levetiracetam was # % throughout a typical #-hour dialysis session

fi Tavanomaisen # tuntia kestävän dialyysin aikana poistui # % levetirasetaamista

en I am on dialysis.

fi Olen dialyysissa.

en Cinacalcet decreased iPTH and Ca x P, calcium and phosphorus ranges regardless of baseline iPTH or Ca x P degree, dialysis modality (PD versus HD), period of dialysis, and whether or not or not vitamin D sterols have been administered

fi Sinakalseetti pienensi intaktin PTH: n pitoisuutta, Ca x P-tuloa sekä kalsiumin ja fosforin pitoisuutta intaktin PTH: n tai Ca x P-tulon lähtöarvosta, dialyysityypistä (PD tai HD), dialyysin kestosta ja D-vitamiinivalmisteiden käytöstä riippumatta

en I needed to go on dialysis.

fi Minun täytyi aloittaa dialyysihoito.

en Three, #-month, double-blind, placebo-controlled medical research have been performed in ESRD sufferers with uncontrolled secondary HPT receiving dialysis (n

fi Kolmessa # kuukauden kliinisessä lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa oli mukana loppuvaiheen munuaistautia sairastavia dialyysipotilaita, joilla oli hallitsematon sekundaarinen hyperparatyreoosi (n

en Amlodipine, nonetheless, is extremely protein-bound and, subsequently, dialysis isn’t more likely to be of profit (see part

fi Amlodipiini sen sijaan sitoutuu erittäin voimakkaasti proteiineihin, ja siksi dialyysi ei todennäköisesti hyödytä (ks. kohta

en Non-active non-implantable units for administration, channelling and elimination of drugs, together with units for dialysis

fi Aineiden annosteluun, kanavointiin ja poistoon tarkoitetut muut kuin aktiiviset laitteet, jotka eivät ole implantoitavia

en I imply, it has been a couple of month since his final dialysis.

fi Viimeisestä dialyysihoidosta on kuukausi.

en Membranes to be used in filters for dialysis, hemofiltration and hemodiafiltration

fi Dialyysissa, hemofiltraatiossa tai hemodiafiltraatiossa käytettävien suodattimien kalvot

en Devices for aiding within the insertion of dialysis needles

fi Kojeet dialyysineulojen asettamisessa auttamiseen

en Haemodialysis or peritoneal dialysis could also be helpful

fi Hemodialyysistä ja peritoneaalidialyysistä saattaa olla apua

en Upkeep and restore of equipment and devices for the manufacturing of dialysis fluid

fi Dialyysinesteiden valmistukseen tarkoitettujen laitteiden ja välineiden huolto ja korjaus

en In haemodialysed sufferers, a bolus injection could also be given throughout the dialysis session by an appropriate venous port within the dialysis line

fi Hemodialyysipotilaille bolusinjektio voidaan antaa dialyysin aikana dialyysiletkun laskimoportin kautta

en Medical articles, particularly, percutaneous vascular entry sheath introducers within the fields of interventional radiology, intravenous remedy, dialysis and cardiac catheterization, not for use for electrosurgery or electro-plasma assisted surgical procedure within the fields of orthopedics, arthroscopy and spinal surgical procedure

fi Lääketieteelliset tuotteet, nimittäin perkutaanisten verisuoniteiden ohjaintuppien asettimet IVR:n, suonensisäisen terapian, dialyysin ja sydämen katetroinnin alalla, paitsi sähkökirurgiaan tai sähköplasma-avusteiseen kirurgiaan ortopedian, artroskopian ja selkärankakirurgian alalla

en Throughout the dialysis classes the imply half-life of plasma focus decline was within the vary # hours

fi Dialyysihoitokertojen aikana pitoisuuden laskun keskimääräinen puoliintumisaika plasmassa oli # − # tuntia

en The noticed terminal elimination half-life was # hours in CKD sufferers not on dialysis

fi Havaintoihin perustuva eliminoitumisen terminaalinen puoliintumisaika oli # tuntia kroonista munuaistautia sairastavilla potilailla, jotka eivät olleet dialyysihoidossa

en Renagel is indicated for the management of hyperphosphataemia in grownup sufferers receiving haemodialysis or peritoneal dialysis

fi Renagel on tarkoitettu hyperfosfatemian hoitoon hemo-tai peritoneaalidialyysihoidossa oleville aikuispotilaille

en In sufferers not on dialysis, as soon as the goal haemoglobin has been achieved with as soon as each two week dosing, Aranesp could also be administered subcutaneously as soon as month-to-month utilizing an preliminary dose equal to twice the earlier as soon as each two week dose

fi Jos potilas ei ole dialyysihoidossa ja hemoglobiinin tavoitearvo on saavutettu kahden viikon välein tapahtuneella annostelulla, voidaan Aranesp antaa kerran kuukaudessa ihon alle käyttäen aloitusannoksena kaksinkertaista edellistä kahden viikon välein annettua annosta

en Due to this fact, Doribax isn’t really useful for sufferers on any kind of dialysis (see part

fi Doribax-valmistetta ei siksi suositella mitään dialyysihoitoa saaville potilaille (ks. kohta

en Sodium citrate resolution for hemofiltration, dialysis, plasmapheresis

fi Natriumsitraattiliuos hemofiltraatioon, dialyysiin, plasmanluovutukseen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *